ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ « ԿԱՐԳԱՊԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 30.03.2021Թ. ԹԻՎ 62-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

01.04.2021 11:10

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 30.03.2021թ. թիվ 62-Լ որոշումը

Բեռնել կողմերի իրավունքների և պարտականությունների պարզաբանման մասին ծանուցման ձևը (Ձև ԿԳ-1)

Բեռնել կարգապահական գործը նախապատրաստող անձի եզրակացությունը պատասխանող փաստաբանին տրամադրելու մասին ուղեկցող գրության ձևը (Ձև ԿԳ-2)

Բեռնել կարգապահական գործը նախապատրաստող անձի եզրակացությունը դիմողին տրամադրելու մասին ուղեկցող գրության ձևը (Ձև ԿԳ-3)

Բեռնել նախապատրաստող անձի կողմից եզրակացությունը և կարգապահական գործը Պալատին հանձնելու մասին ուղեկցող գրության ձևը (Ձև ԿԳ-4)

Բեռնել բացատրություն տալու համար հրավերի մասին ծանուցման ձևը (Ձև ԿԳ-5)

Բեռնել կարգապահական գործը նախապատրաստողի եզրակացության ձևը (Ձև ԿԳ-6)

Բեռնել փաստաբանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը քննարկելու մասին Պալատի խորհրդի որոշման ձևը (Ձև ԿԳ-7)

Բեռնել անդամավճար չվճարելու հիմքով փաստաբանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը քննարկելու մասին Պալատի խորհրդի որոշման ձևը (Ձև ԿԳ-8)

Բեռնել Պալատի խորհրդի նիստի արձանագրության համառոտագրի ձևը (Ձև ԿԳ-9)

Բեռնել կարգապահական գործի ամփոփաթերթի ձևը (Ձև ԿԳ-10)
Այլ որոշումներ