advocates.am


Փաստաբանական դպրոց

Փաստաբանական դպրոց
Ընդհանուր տեղեկություններ


Ընդհանուր տեղեկություններ


ՀՀ փաստաբանական դպրոցը հիմնադրամի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի հիմնադիրն է ՀՀ փաստաբանների պալատը՝ ի դեմս փաստաբանների պալատի խորհրդի:
ՀՀ փաստաբանական դպրոցը.
1) կազմակերպում և անցկացնում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցումը.
2) կազմակերպում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների համար անցկացվող որակավորման քննությունը.
3) կազմակերպում և անցկացնում է փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստումը.
4) իրականացնում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործունեություն:
ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կառավարումն իրականացնում են ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կառավարման խորհուրդը և ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրենը:
ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիր կարող է լինել այն գործունակ ֆիզիկական անձը, որն ունի իրավաբանական կրթության բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման աստիճան՝ բացառությամբ, եթե նա դատապարտվել է դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար, և նրա դատվածությունը մարված կամ հանված չէ:
Անձը ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ունկնդրի կարգավիճակ է ձեռք բերում ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:
Ունկնդրի ուսուցումը ՀՀ փաստաբանական դպրոցում իրականացվում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: Ուսուցումն իրականացվում է երկու փուլով' տեսական ուսուցում և գործնական ուսուցում (փորձաշրջան):
Իրավաբանի' առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական ստաժ ունեցող ունկնդրի ուսուցումն իրականացվում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կանոնադրությամբ նախատեսված պարզեցված ընթացակարգով։
ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ուսումնական ծրագրերը ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կառավարման խորհուրդը:
Պարզեցված ընթացակարգով ուսուցման ծրագիրը կարող է տարբերակվել մյուս պարզեցված ընթացակարգով ուսուցում անցնող ունկնդիրների ծրագրից, հետևյալ ունկնդիրների համար'
1) առնվազն տասը տարվա իրավաբանի մասնագիտական ստաժ ունեցող ունկնդրի համար.
2) առնվազն հինգ տարվա իրավաբանի մասնագիտական ստաժ և իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի աստիճան ունեցող ունկնդրի համար։
ՀՀ փաստաբանական դպրոցն ավարտած ունկնդիրներին ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրենը տասն օրվա ընթացքում տրամադրում է հավաստագիր, որն իրավունք է տալիս ունկնդրին մասնակցելու որակավորման քննությանը:
Որակավորման քննությունը փաստաբանական գործունեության արտոնագիր ստանալու միասնական քննությունն է, որին մասնակցելու իրավունք ունեն միայն ՀՀ փաստաբանական դպրոցում համապատասխան ուսուցում անցած ունկնդիրները:
Որակավորման քննությունն ընդունում է ՀՀ փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովը: Որակավորման քննության ընդունման և հանձնման կարգը սահմանում է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհուրդը:
Որակավորման քննությունները չհանձնած ունկնդիրը վերստին որակավորման քննություն հանձնելու համար պարտավոր է ՀՀ փաստաբանական դպրոցում անցնել հատուկ ծրագրով ուսուցում: Երկրորդ անգամ որակավորման քննություններ չհանձնած ունկնդիրը վերստին կարող է մասնակցել որակավորման քննությանը ՀՀ փաստաբանական դպրոցում ընդհանուր հիմունքներով կրկին ուսուցում անցնելու դեպքում:
Որակավորման քննության արդյունքները կարող են բողոքարկվել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդին կամ դատական կարգով' որակավորման քննության արդյունքների հրապարակումից հետո' մեկ ամսվա ընթացքում:
Փաստաբանը վերապատրաստում կարող է անցնել ՀՀ փաստաբանական դպրոցում կամ ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի հավատարմագրած այլ հաստատությունում:

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


1) Արա Զոհրաբյան, կառավարման խորհրդի նախագահ,
2) Նիկոլայ Հակոբյան, փաստաբան,
3) Հերիքնազ Տիգրանյան, փաստաբան,
4) Լյուդվիկ Դավթյան, փաստաբան,
5) Լեռնիկ Հովհաննիսյան, փաստաբան,
6) Արամ Օրբելյան, ՀՀ արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ, ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ:


ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ


Նիկոլայ Բաղդասարյան

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրեն

հեռ․ 20-40-91


Արտակ Գևորգյան

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրենի տեղակալ

հեռ․ 20-40-92


Լուսինե Ներսեսյան

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրենի օգնական

հեռ․ 20-40-92


Քրիստինե Բաբայան

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի գլխավոր հաշվապահ

հեռ․ 20-40-92

 

Նաիրա Սահակյան

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ուսումնական հարցերով կոորդինատոր

հեռ․ 20-40-93


Անի Ղարիբյան

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի վերապատրաստման հարցերով կոորդինատոր

հեռ․ 58-34-42


Լուսինե Մուրադյան

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի հասարակայնության հետ կապերի ղեկավար

հեռ․ 20-40-93

 

Հասցեն՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Ուլնեցու  31/3, 4-րդ հարկ

Հեռ․(+37498) 655601

     (+37496) 200625

     (+37455) 320052